PRIVACY BELEID 

1.Algemeen

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. The Ki behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

2.Verzameling van persoonsgegevens

The Ki verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en 1. die u ons zelf geeft, 2. die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, 3. die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, 4. die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor 1.  de aankoop van producten, 2. het gebruik van sommige onderdelen van de website, 3. de inschrijving voor een evenement, 4. de deelname aan een wedstrijd of actie of 5. het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.

 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM

 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de dienst.

 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.

 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over de diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.

 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot de diensten van The Ki

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren.

Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als u zich op de websites of FB aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.

 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:  

  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.

  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik

  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.

  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen 

  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3.Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van The Ki to more energy - Plaats 47 - 8890 Dadizele. 

Marijke Misplon is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking.

The Ki zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van nieuwsbrieven van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid: ​

 • voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van nieuwsbrieven, worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is in de laatste 5 jaar.

 

4.Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen.

 • In het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bijvoorbeeld een inschrijving voor een cursus/workshop, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd.

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

 • Wanneer The Ki daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  The Ki beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang :

  • Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertenties of andere kanalen 

   • aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van

    • Acties, promoties, uitnodigingen voor events, aanbiedingen en voordelen 

   • aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement 

  • het uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze verzamelen en combineren van persoonsgegevens (zoals beschreven onder punt 2.) met het oog op het beter zicht krijgen op het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en deze gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen of targeted advertising. 

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.

5.Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Het leveren van producten en diensten:

 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

(direct) marketing:

 • U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen The Ki

 

Personalisatie en targeting

 • Het afstemmen van onze website, nieuwsbrieven, digitale toepassingen

 • Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

 

Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.

Marktonderzoek en analyse

 • Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 • Om studies, testen en statistieken bij te houden.

  • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van de website of digitale diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

 • Nieuwe doeleinden

  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6.Minderjarigen

The Ki, let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

The Ki zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van producten en diensten die door the Ki via de websites worden aangeboden. 

7.Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij The Ki zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren

 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 • u ons daar toelating voor geeft.

8.recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). 

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.