Onderstaande regeling is van toepassing op alle initiatieven van Marijke Misplon, Plaats 47, 8890 Dadizele met ondernemingsnummer 0680066802, Hierna genoemd The Ki.

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

1. AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

The Ki sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's.

Dit ongeacht of The Ki  zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. 

 

2. AUTEURSRECHT

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch "cachen'" van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over The Ki, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. 

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij The Ki en wordt beschermd door de wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van The Ki.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER   zie privacy

4. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van The Ki is mogelijk mits voorafgaand contact en uitdrukkelijke goedkeuring van The Ki. Het volledige URL-adres van de website van The Ki moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

The Ki is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen The Ki en de beheerders van die andere site.

The Ki geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft The Ki hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. 

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

5. FINANCIËLE INFORMATIE

Alle verstrekte gegevens gelden louter als algemene informatie die ten allen tijde en zonder bekendmaking gewijzigd mag worden door The Ki.

De beschikbare gegevens zijn geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

6. REGELS INZAKE DEELNAME AAN DISCUSSIEGROEPEN

Door middel van verschillende fora wordt de mogelijkheid gecreëerd om on-line te discussiëren met andere bezoekers van de website. Op deze manier kan iedereen met dezelfde interesse berichten lezen en vragen beantwoorden. Om misbruiken te voorkomen worden aan de gebruiker van deze discussiefora enkele gedragsregels opgelegd.

De gebruiker vrijwaart The Ki in elk geval tegen alle aanspraken van derden.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden behoudt The Ki zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving:

  • Berichten weg te laten 

  • Discussies af te sluiten.

  • De toegang tot het discussieforum te weigeren wegens het herhaaldelijk versturen van de hierboven bedoelde ongepaste berichten. Deze weigering hoeft niet gemotiveerd te worden.

Door de fora te gebruiken aanvaardt de bezoeker de openbaarmaking van naam en e-mailadres op de webpagina. Deze mogen door andere gebruikers echter niet voor commerciële of onwettige doeleinden ( spamming, stalking,...) worden gebruikt.

The Ki is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten wegens gebrek aan controlemogelijkheid, noch voor de inhoud van andere websites die via een hyperlink aan de fora zouden kunnen verbonden zijn, noch voor het gebruik door derden, van e-mailadressen die op de fora vermeld staan.

7. GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. 

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door The Ki  gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.

1